„Întreprinderile spațiale pot îmbunătăți calitatea vieții pe Pământ” – un interviu cu președintele Universității Spațiale Internaționale

Parte a unei acțiuni de promovare a programului de studii spațiale din cadrul Universității Spațiale Internaționale. Fotografia a fost furnizată de către Universitatea Spațială Internațională și folosită cu permisiunea acesteia.

Aceasta este prima dintre cele două părți ale interviului realizat de către Global Voices în colaborare cu Juan de Dalmau, președintele Universității Spațiale Internaționale (ISU).

În 2019, spațiul cosmic nu mai reprezintă o frontieră finală, ci este cu adevărat un domeniu potrivit pentru explorare și exploatare.

Conform registrului Biroului Națiunilor Unite pentru Afaceri Spațiale, aproximativ 20,000 de obiecte create de om se află în prezent pe orbita din jurul Pământului, iar alte 100 de obiecte orbitează în jurul altor corpuri ale sistemului solar.

Optzeci de națiuni sau organizații supranaționale și-au lansat propriii sateliți. Acești sateliți permit deja desfășurarea unei game largi de activități umane: telecomunicații, supravegherea militară a teritoriilor, prevenirea dezastrelor naturale, cercetările științifice, ecologia și multe altele.

Universitatea Spațială Internațională (ISU) este o universitate privată înființată în 1987, al cărei scop este de a forma viitorii lideri în explorarea și dezvoltarea spațiului. Global Voices a vorbit cu președintele universității, Juan de Dalmau, despre eforturile sale de a continua tradițiile instituției privind dezvoltarea interdisciplinară și pașnică.

Global Voices: Cum a decis o universitate americană să-și stabilească campusul principal în Strasbourg, Franța?

Juan de Dalmau (JdD) : This was actually decided by the results of a competition. The founders had already decided that the growth of the ISU would be accomplished through a central campus, paired with a network of collaboration with universities around the world.

In the 1990s, a contest was launched to choose the city to host the central campus: Strasbourg was the winner, over other candidate cities from Canada, Japan, Italy, or other regions of France. In an initiative strongly supported by its mayor at that time, Catherine Trautmann, Strasbourg took on the task of constructing a building for the ISU, which would suit the criteria of the university, and for which the funding was already guaranteed.

However, the university has also kept a significant presence in the United States, and thus, a rotating course program returns to the United States once every three or four years. Former students, and a collaborative network of companies in the aerospace industry, as well as NASA [National Air and Space Administration] sponsor courses, or send their collaborators to attend.

Juan de Dalmau (JdD): De fapt, acest aspect a fost decis în urma rezultatelor unui concurs. Fondatorii deciseseră deja că dezvoltarea ISU se va realiza prin intermediul unui campus central în colaborare cu universități din întreaga lume.

În anii 1990, a fost lansat un concurs pentru alegerea orașului care să găzduiască campusul central: orașul Strasbourg a fost câștigătorul, depășind alte orașe candidate din Canada, Japonia, Italia sau alte regiuni din Franța. Într-o inițiativă puternic susținută de primarul din acea perioadă, Catherine Trautmann, Strasbourg a preluat sarcina de a construi o clădire pentru ISU care să îndeplinească criteriile universității și pentru care finanțarea era deja garantată.

Cu toate acestea, universitatea și-a menținut o prezență semnificativă și în Statele Unite, și astfel printr-un program rotativ de cursuri revine în Statele Unite o dată la trei sau patru ani. Cursurile sunt sponsorizate de foști studenți și de o rețea colaborativă de companii din industria aerospațială, dar și de NASA, prin cursurile oferite [Administrația națională pentru problemele aeronauticii și cercetarea spațiului cosmic] sau prin delegarea unor colaboratori.

GV: De unde provin studenții voștri? Ce aduc acești viitori lideri spațiali în bagajele lor de cunoștințe?

JdD: The master's degree program in space studies [of 12 or 24 months of study] this year has a class of 45 students, who come from twenty different nations. They bring with them quite a variety of luggage. A bit less than half of the students have had a scientific or technical education, and the other half is more varied: economics, life sciences, medicine, management, architecture or teaching.

From the beginning, the ISU decided to teach by creating connections between disciplines. That was the vision of the founders, who were at that time students in MIT [Massachusetts Institute of Technology]. A vision of multidisciplinary learning.

The program is therefore designed to provide a general culture for everyone. Which is to say, engineers will have to attend basic engineering courses, but through which, they will also have to put themselves in the shoes of a lawyer, or an economist. And that has the additional advantage of putting everyone at the same level for practical work.

For example, our students have to imagine missions for fleets of mini-satellites [cube-shaped space devices as small as 10 centimeters on a side] which can be used for sustainable development initiatives of the United Nations, designed for developing nations.

Today, the International Space University has more than 4,600 former students, and of those, more than 80 percent are working in space industries. From ISU, they have taken with them in their luggage the versatility to work in many different ways, whether it be with other countries, disciplines, or ways of thinking. And in knowing how to find the right person in the right country, due to an informal but well-maintained professional network.

Entities which were at first hesitant, or did not really believe in the ISU, are now the ones who come to us, and want to work with us. This development of our image and our reputation can be credited largely to the accomplishments of our former students.

Thus, in September 2018, we signed a collaboration agreement with the European Commission, which they initiated, that allows us to propose internships to the Commission, to facilitate interventions by Commission officials, to give courses or to enter as participants. Or even to conduct joint space research projects as a tool for dialogue, international cooperation and diplomacy with non-member countries.

JdD: Programul de studii de master în domeniul spațial [de 12 sau 24 de luni] din acest an este format dintr-o clasă de 45 de studenți care provin din 20 de națiuni diferite. Bagajele lor de cunoștințe sunt foarte variate. Aproape jumătate dintre studenți au avut parte de o educație științifică sau tehnică, iar cealaltă jumătate este mai variată: economie, științe ale vieții, medicină, management, arhitectură sau învățământ.

De la bun început, ISU a decis să predea prin crearea de legături între discipline. Aceasta a fost viziunea fondatorilor care la acea vreme erau studenți la MIT [Institutul de Tehnologie din Massachusetts]. O viziune a învățării multidisciplinare.

Prin urmare, programul este conceput pentru a oferi tuturor o cultură generală. Ceea ce înseamnă că inginerii vor trebui să urmeze cursuri de inginerie de bază, dar de asemenea vor trebui să se pună și în locul unui avocat sau al unui economist. Acest aspect oferă un avantaj suplimentar, acela de a-i situa pe toți la același nivel în ceea ce privește transpunerea în practică a cunoștințelor.

De exemplu, studenții noștri trebuie să-și imagineze misiuni pentru flotele de mini-sateliți [dispozitive spațiale în formă de cub, cu o dimensiune de 10 centimetri pe fiecare parte], care pot fi utilizați pentru inițiativele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, concepute pentru dezvoltarea națiunilor.

Astăzi, Universitatea Spațială Internațională are mai mult de 4,600 de foști studenți, iar dintre aceștia, peste 80% lucrează în industriile spațiale. Din ISU, ei și-au luat în bagajele lor de cunoștințe versatilitatea de a lucra în multe moduri diferite, fie că este vorba de alte țări, discipline sau moduri de gândire. Și de a ști cum să găsească persoana potrivită în țara potrivită datorită unei rețele informale, dar o rețea profesională bine întreținută.

Entitățile care la început ezitau sau nu credeau cu adevărat în ISU sunt acum cele care vin la noi și doresc să lucreze cu noi. Această dezvoltare a imaginii noastre și a reputației noastre se datorează în mare măsură realizărilor foștilor noștri studenți.

Astfel, în septembrie 2018, am semnat un acord de colaborare cu Comisia Europeană, inițiat de către membrii ei, ceea ce ne permite să propunem stagii pentru Comisie, să facilităm intervențiile oficialilor Comisiei, să oferim cursuri sau să ne alăturăm Comisiei ca participanți. Sau chiar să realizăm proiecte comune de cercetare spațială ca instrument de dialog, de cooperare internațională și de diplomație cu țările terțe.

GV: Care este atitudinea țărilor în curs de dezvoltare față de cucerirea spațiului? Poate ISU să se asigure că acestea participă pe deplin la dezvoltarea națiunilor lor prin folosirea spațiului cosmic?

JdD: Space exploration has become much more democratic. A country like India immediately comes to mind, since India has developed its own space technology, without buying it abroad. It has built its own satellites, to monitor its territory in case of natural disasters, and to develop telecommunications in rural areas.

JdD: Explorarea spațiului a devenit mult mai democratică. Una dintre țările care îmi vine imediat în minte este India, fiindcă India și-a dezvoltat propria tehnologie spațială, fără să o cumpere din străinătate. Ea și-a construit propriii sateliți cu scopul de a-și monitoriza teritoriul în caz de dezastre naturale și pentru a-și dezvolta telecomunicațiile în zonele rurale.

GV: Vorbiți despre o dezvoltare a industriei spațiale în afara oricărui context de război rece sau de aplicație militară?

JdD: Yes, quite so. We can do a lot of good with civilian satellite programs. More and more developing countries are investing in space technology and education, to avoid buying it. Mexico, Thailand, Nigeria, South Africa, Bolivia and Colombia are implementing programs to benefit their national quality of life. They do not want to “miss the train of space” because space ventures can become a source of well-being and a better quality of life.

JdD: Da, chiar despre asta vorbesc. Putem să facem multe lucruri bune cu programele civile prin satelit. Din ce în ce mai multe țări în curs de dezvoltare investesc în tehnologie și educație spațială pentru a evita cumpărarea acestora. Mexic, Thailanda, Nigeria, Africa de Sud, Bolivia și Columbia implementează programe în beneficiul calității vieții din propriile națiuni. Acestea nu vor „să piardă trenul către spațiu”, deoarece întreprinderile spațiale pot deveni o sursă de bunăstare și de îmbunătățire a calității vieții.

Andrew Kowalczuk, traducător al Global Voices, a inițiat contactul între Global Voices și Universitatea Spațială Internațională. Editorul Suzanne Lehn a realizat interviurile.
Cea de-a doua parte a articolului va apărea în curând în Global Voices în zilele următoare.

Începe discuția

Autori, vă rugăm Deconectează-te »

Indicații

  • Toate comentariile sunt verificate de un moderator. Nu trimite comentariul de mai multe ori sau va fi perceput ca fiind spam.
  • Te rugăm să-i tratezi pe ceilalți cu respect. Comentariile care conțin mesaje de ură, sunt obscene sau reprezintă atacuri personale nu vor fi aprobate.