11 zile de naștere în închisoare: interviu cu fiica disidentului vietnamez Tran Huynh Duy Thuc

Tran Huynh Duy Thuc. Sursa: Facebook

Acest articol editat provine din Proiectul 88, un site independent de știri care protejează Vietnamul, și este republicat pe Global Voices ca parte a unui acord de partajare a conținutului.

Dl Tran Huynh Duy Thuc este unul dintre cei mai remarcabili disidenți politici din Vietnam și are o viziune cuprinzătoare de reformă politică pentru țară.

Acesta este un inginer și antreprenor din orașul Ho Chi Minh. A fondat EIS, o companie de succes de servicii de telefonie și Internet din Vietnam, cu două sucursale în Singapore și SUA. A fost prima companie vietnameză care a investit în tehnologii de nivel înalt în străinătate. Thuc a fondat grupul de cercetare Chan pentru a studia economia, politica și societatea din Vietnam și alte țări. El a scris pe blog despre problemele sociale, politice și economice din Vietnam sub pseudonimul Tran Dong Chan.

2019 marchează 10 ani de la pronunțarea sentinței de 16 ani de închisoare pentru Thuc, o perioadă absurdă de închisoare pentru pedepsirea unui intelectual și a unui profesionist de afaceri de succes, căruia îi pasă și luptă pentru propria țară. 29 noiembrie 2019 a fost a 11-a zi de naștere a lui Thuc petrecută în închisoare. Proiectul 88 a avut ocazia să o intervieveze pe doamna Tram Tran, fiica domnului Tran Huynh Duy Thuc, pentru a afla mai multe despre situația lui actuală, starea lui de sănătate și despre posibila procedură de apel pe care familia și domnul Thuc au urmat-o.

Proiectul 88: Ne puteți spune mai multe despre sănătatea domnului Thuc? Personalul penitenciarului i- a făcut probleme domnului Thuc în viața de zi cu zi în închisoare?

Tram Tran: Currently, my father’s health is still stable. Even though he is in prison, he still tries to exercise, follow a vegetarian diet, and eat moderately in order to stay healthy. At one time, the time my father was allowed to spend outside of the cell and the time he was allowed to use electricity was reduced, so he did not have enough lighting for reading. But my family sent complaints and fought along with my father so that he could use a battery-operated flashlight to read books and to spend time outside. Thanks to the constant attention and voice of the community at home and abroad, now he has been able to use his flashlight and be outside his cell for the time allowed by the law. However, my father is still facing a lot of difficulties that hinder his mental wellness.

În prezent, sănătatea tatălui meu este încă stabilă. Chiar dacă este în închisoare, încă încearcă să facă exerciții fizice, să urmeze o dietă vegetariană și să mănânce moderat pentru a rămâne sănătos. La un moment dat, timpul pe care tatăl meu avea voie să îl petreacă în afara celulei și timpul în care avea voie să utilizeze electricitate era redus, deci nu avea suficientă lumină pentru citit. Dar familia mea a trimis plângeri și s-a luptat împreună cu tatăl meu, pentru a putea folosi o lanternă cu baterie pentru a citi cărți și pentru a petrece timp afară. Datorită atenției și a vocii constante a comunității, atât acasă, cât și în străinătate, acum a reușit să-și folosească lanterna și să fie în afara celulei sale în timpul prevăzut de lege. Totuși, tatăl meu încă se confruntă cu o mulțime de dificultăți care îi îngreunează sănătatea mentală.

Dna Tram Tran, fiica domnului Tran Huynh Duy Thuc

Proiectul 88: Domnul Thuc a reușit să rămână la curent cu sursele de informații externe? Recent, o mulțime de activiști, jurnaliști independenți sau chiar civili au fost puternic asupriți de guvernul local din cauza exprimării lor.

Tram Tran: Regarding the access to outside information, the prison rules still allow my father to watch three official news channels and read official newspapers during his daily activities time. In addition, my family has still been trying to buy more newspapers and books to send regularly to my dad in the monthly parcels. Every month, my father is allowed to call home for about five minutes, and everyone in the house tries to quickly update him the situation outside, then asks about each other’s health, but cannot exchange much more. So, in recent times, the family has not had the opportunity to know his comments about the situation of increasing persecution these days.

However, a long while ago, my father told the family that in 2019 the anti-Chinese movement will take place strongly and loudly. And up to the present time, people have seen that it is happening with the typical example of the current struggle in Hong Kong. He said that facing this present time, one cannot help but feel insecure and discouraged. But Vietnamese people who lost hope should keep their faith. This moment in time is like the freezing point – at 0.99 degrees Celcius the water still looks like water, but as soon as the temperature reaches 0 degrees Celcius, it will freeze immediately. The change of the world will happen in the same way.

În ceea ce privește accesul la informații exterioare, regulile închisorii permit în continuare tatălui meu să urmărească trei canale de știri oficiale și să citească ziarele oficiale în timpul activității sale zilnice. În plus, familia mea încă a încercat să cumpere mai multe ziare și cărți pentru a le trimite în mod regulat tatălui meu în coletele lunare. În fiecare lună, tatăl meu are voie să sune acasă aproximativ cinci minute și toți cei din casă încearcă să-l actualizeze rapid cu situația din afară, apoi întreabă despre starea de sănătate a fiecăruia, dar nu poate vorbi mai mult. Așadar, în ultimul  timp, familia nu a avut ocazia să afle comentariile despre situația creșterii persecuției în aceste zile.

Cu toate acestea, cu mult timp în urmă, tatăl meu a spus familiei că în 2019 mișcarea anti-chineză se va desfășura puternic și răsunător. Și până în prezent, oamenii au văzut că are loc după modelul tipic al luptei actuale din Hong Kong. El a spus că, în fața acestei perioade actuale, nu se poate să nu te simți nesigur și descurajat. Dar vietnamezii care și-au pierdut speranța ar trebui să-și păstreze credința. Acest moment în timp este ca punctul de înghețare – la 0,99 grade Celsius apa arată în continuare ca apa, dar imediat ce temperatura va atinge 0 grade Celsius, va îngheța imediat. Schimbarea lumii se va întâmpla în același mod.

Proiectul 88: Familia poate să-l viziteze și să-l contacteze cum se cuvine pe domnul Thuc? Există vreun obstacol în a-l actualiza cu privire la știrile politice și actualul climat opresiv din Vietnam? Mai puteți primi scrisori și articole scrise de domnul Thuc?

Tram Tran: From the end of 2018 until now, letter communication between my father and the family has been repeatedly intervened in and restrained by the prison management. Before that, he could write letters and attach them with several commentaries and articles concerning the political conditions of Vietnam and the world.

However, in July 2018, when the authorities found out that these letters contained his opinions and ideas, they quickly intervened, unlawfully read the letters prior to postage, and reportedly destroyed every one of them. Not long after that, even letters that only concerned family matters were intentionally prevented from being sent.

Moreover, even letters and parcels that the family sent to Mr. Thuc were also subjected to heavy scrunity. The authorities opened the packages and read every information in the letter or the parcel. Letter communication used to be the most important form of communication between my father and the family. Many of his observations and opinions were well-received by Vietnamese public.

Since being repeatedly harassed, the family had to abandon this method of communication.

De la sfârșitul anului 2018 și până în prezent, comunicarea prin scrisori dintre tatăl meu și familie a fost filtrată în mod repetat și restricționată de conducerea închisorii. Înainte de asta, el putea scrie scrisori și să le atașeze cu mai multe comentarii și articole privind condițiile politice ale Vietnamului și ale lumii.

Cu toate acestea, în iulie 2018, când autoritățile au aflat că aceste scrisori conțin părerile și ideile lui, au intervenit rapid, au citit în mod ilegal scrisorile înainte să fie expediate și le-au distrus pe fiecare dintre ele. Nu după mult timp, chiar și scrisorile care vizau doar problemele familiei au fost împiedicate în mod intenționat să fie trimise.

Mai mult, chiar și scrisorile și coletele pe care familia le-a trimis domnului Thuc au fost, de asemenea, supuse unei supravegheri serioase. Autoritățile au deschis pachetele și au citit toate informațiile din scrisoare sau colet. Comunicarea prin scrisori obișnuia să fie cea mai importantă formă de comunicare între tatăl meu și familie. Multe dintre observațiile și opiniile sale au fost bine primite de publicul vietnamez.

Deoarece a fost hărțuită în mod repetat, familia a fost nevoită să abandoneze această metodă de comunicare.

Proiectul 88: Cum a fost revizuirea cazului (un tip de apel) a sentinței domnului Thuc? În ceea ce ne privește, numai o agenție judiciară de stat, cum ar fi Curtea Supremă a Poporului, Procuratura Supremă a Poporului, Înalta Curte a Poporului sau Înalta Procuratură a Poporului poate iniția revizuirea casării?

Tram Tran: The appeal for the cassation review has been sent to all competent authorities for a long time, but our family has not received any response from them up until now.

This legal fight is not strictly a cassation matter either. On 7 July 2018, my father made a “Request for remission of remaining penalties,” based on Article 63 of the Criminal Code 2015’s new approach to national security crimes, which only punishes a person who intended to commit the crime of overthrowing the people’s regime with one to five years of imprisonment.

We believe that the Criminal Code 2015 has created a very important right on the path of demanding justice for those who have been wrongfully convicted of “overthrowing the people’s regime,” especially in the case of my father. He already made a formal request for legal assistance from attorneys to carry out necessary procedures in accordance with the 2015 Criminal Procedure Code.

On 8 April 2019, my grandfather – Mr. Tran Van Huynh – sent a petition to the Standing Committee of the National Assembly and the Chairperson of the National Assembly to ask them to perform the function of supervising the implementation and application of laws in accordance with the Constitution.

Apelul pentru revizuirea casării a fost trimis tuturor autorităților competente de mult timp, dar familia noastră nu a primit niciun răspuns de la ei până acum.

Această luptă legală nu este strict o chestiune de casare. La 7 iulie 2018, tatăl meu a făcut o „Cerere de remitere a pedepselor rămase”, în baza Articolului 63 din noua abordare a Codului Penal 2015 privind infracțiunile de securitate națională, care pedepsește doar o persoană care intenționase să comită infracțiunea de răsturnare a regimului populației cu închisoare de la unu la cinci ani.

Susținem ideea conform căreia Codul Penal 2015 a creat un drept foarte important pe calea de a cere dreptate pentru cei care au fost condamnați pe nedrept pentru „răsturnarea regimului populației”, în special în cazul tatălui meu. El a făcut deja o cerere formală de asistență juridică din partea avocaților pentru a efectua formalitățile necesare în conformitate cu Codul de procedură penală din 2015.

La 8 aprilie 2019, bunicul meu – Tran Van Huynh – a trimis o petiție Comitetului permanent al Adunării Naționale și președintelui Adunării Naționale pentru a le cere să îndeplinească funcția de supraveghere a implementării și aplicării legilor în conformitate cu Constituția.

Proiectul 88: Care este scopul contestației? Domnul Thuc este conștient de recurs și care este opinia sa?

Tram Tran: Our objective is to require the regime to abide by the laws and legislations enacted, which must be applied and respected in practice. That is why my father strongly opposed the biased and arbitrary judgment, and our family will consistently use the law to protect his rights and demand justice. Whether by appeal for cassation review or by a resubmission request, we will fight until his release, to ensure that human rights are honored in Vietnam.

The appeal for cassation review and resubmission of penalties was actually carried out in accordance with my father’s wishes. This is his way to fight for democracy: protect human rights through the rule of law. The family and my father have learned about many special amnesty opportunities for him. My father understands the values ​​of this method, but he still wants to fight and be freed by using the law. He believes that, only then, his case can become a precedent and a premise for the law to be truly respected. That, in turn, will bring the chances of freedom to many other prisoners of conscience, who were also punished because of their fight for human rights.

Obiectivul nostru este de a cere regimului să se supună legilor și legislațiilor adoptate, care trebuie aplicate și respectate în practică. De aceea, tatăl meu s-a opus cu putere judecății părtinitoare și arbitrare, iar familia noastră va folosi în mod constant legea pentru a-și proteja drepturile și a cere dreptate. Fie prin apel pentru revizuire de casare, fie prin cerere de retransmitere, vom lupta până la eliberarea sa, pentru a ne asigura că drepturile omului sunt respectate în Vietnam.

Apelul pentru revizuirea casării și restabilire a sancțiunilor a fost efectuat în conformitate cu dorințele tatălui meu. Acesta este modul său de a lupta pentru democrație: protejarea drepturilor omului prin statul de drept. Familia și tatăl meu au aflat despre multe oportunități speciale de amnistie pentru el. Tatăl meu înțelege valorile acestei metode, dar totuși vrea să lupte și să fie eliberat folosind legea. El consideră că, doar atunci, cazul său poate deveni un precedent și o premisă pentru ca legea să fie respectată cu adevărat. Aceasta, la rândul său, va aduce șansele de libertate multor alți prizonieri de conștiință, care au fost pedepsiți de asemenea din cauza luptei lor pentru drepturile omului.

Începe discuția

Autori, vă rugăm Deconectează-te »

Indicații

  • Toate comentariile sunt verificate de un moderator. Nu trimite comentariul de mai multe ori sau va fi perceput ca fiind spam.
  • Te rugăm să-i tratezi pe ceilalți cu respect. Comentariile care conțin mesaje de ură, sunt obscene sau reprezintă atacuri personale nu vor fi aprobate.