Muzicieni romi vorbesc despre incluziunea în comunitatea cehă

Trupa de romi Bengas. Foto de Jiří Bernovský, folosită cu permisiunea lui Migel Milan Horvát.

Deși romii sunt cea mai mare minoritate etnică din Cehia, reprezentând în jur de 2.2 la sută din populație, aceștia sunt considerați una dintre minoritățile cele mai stigmatizate și discriminate din țară. Dar în ciuda discriminării și a stereotipurilor nejustificate, romii continuă să aibă un impact social uriaș și extrem de evident în peisajul muzical din Cehia.

Autoarea a discutat cu reprezentanții comunității de muzică romă din Cehia despre prejudecatățile și discriminarea cu care se confruntă, despre ultimele știri cu privire la oprimarea romilor și despre natura lipsită de granițe a muzicii.

Minoritatea romă și ecluziunea socială a acestora

Discriminarea împotriva romilor a fost adusă în prim-plan după ce un rom a fost ucis de poliție pe 19 iunie [2021 – n.tr.]. Moartea acestuia a declanșat un val de neliniște și proteste în rândul comunității rome, iar o parte din mass-media romă a comparat incidentul cu uciderea lui George Floyd din Statele Unite. Deși autopsia medico-legală a stabilit că poliția nu a fost responsabilă de moartea bărbatului, cazul a atras atenția asupra tensiunilor dintre majoritatea cehă și minoritatea națională și etnică romă.

Aceste tensiuni nu sunt o noutate, în special când vine vorba de dinamica socială și culturală din Cehia. De exemplu, Consiliul Europei a menționat recent că multe programe școlare europene nu includ romii în curicula lor și că multe relatări istorice legate de romi sunt lipsite de obiectivitate sau incomplete și cad pradă stereotipurilor.

În raportul său din 2020, Consiliul Europei a recomandat Cehiei să abordeze problema discriminării și prejudecăților continue legate de romi incluzând istoria lor în manualele școlare și remediind problema propagandei și a informațiilor false despre romi de pe internet și rețelele de socializare. Consiliul a avertizat de asemenea Cehia cu privire la lipsa progresului în ceea ce privește programele în limba romilor, prin care școlile generale și liceele trebuiau să ofere ore de limba romani. Aceste inițiative fac parte dintr-un plan pe 20 de ani care are scopul de a proteja romii și nomazii și de a lupta împotriva rasismului, intoleranței și excluziunii sociale.

Rezultatele unui sondaj din iunie 2021 au arătat că 70 la sută dintre respondenții din Cehia au exprimat antipatie față de romi.

Muzicienii romi și incluziunea lor socială

Trupa de romi Kale. Foto folosită cu permisiunea lui Emil „Pupa” Miko.

În ciuda lipsei de popularitate și a excluziunii sociale a romilor, majoritatea opiniei publice îi consideră un popor foarte muzical.

Migel Milan Horvát din trupa Bengas explică:

We are six musicians. We have no problem with fusion, the whole family plays some instrument. We play not only Romani-Gypsy folklore, but also a lot of Latin music, Balkan music (Kusturica or Bregovič), Russian Gypsy music, Polish songs, funk, soul, and of course such evergreens as Bésame Mucho.

Suntem șase muzicieni. Nu avem nicio problemă să cântăm împreună, toată familia câtă la câte un instrument. Nu cântăm doar din folclorul romani-țigănesc, dar și multă muzică latinoamericană, muzică balcanică (Kusturica sau Bregovič), muzică țigănească rusă, cântece poloneze și bineînțeles melodii nemuritoare precum Bésame Mucho.

Muzica romilor este una dintre preferatele publicului general, iar compozitori cehi de talie mondială precum Karel Bendl sau Antonín Dvořá au inclus adesea melodii rome în lucrările lor. În ultimii ani, muzica romilor poate fi ascultată la aproape orice post de radio, datorită popularității trupei franceze Gypsy Kings sau a trupei ceho-americane N.O.H.A., care sunt celebre pentru stilul lor latino-romani.

În peisajul muzical pop din Cehia există un număr considerabil de muzicieni de origine romă, dar aceștia cântă în principal melodii la modă.

Horvát explică:

Czechs are a rock nation. Chinaski, Kabát — these are the leading Czech musicians, which is listened to by almost every Czech. Jan Bendig, musician of Roma origin, is probably the only one who has established himself out of many Roma people.

Cehii sunt o națiune iubitoare de rock. Chinaski, Kabát — aceștia sunt muzicienii cehi de vârf, care sunt ascultați de aproape toți cehii. Jan Bending, un muzician de origine romă, este probabil singurul care s-a consacrat dintre mulți romi.

Emil „Pupa” Miko, un muzician rom și membru vechi al trupelor Věra Bílá și Kale nu este de acord:

…on the Czech scene you can hear and see musicians of Roma origin, but they do not sing Roma music, but they rather are musically assimilated with Czech music or taste.

… în peisajul muzical ceh poți auzi și vedea muzicieni de origine romă, dar aceștia nu cântă muzică romă, sunt mai degrabă asimilați muzicii și preferințelor cehilor.

În vreme ce festivalurile live din toată țara includ adesea muzicieni romi sau țigani, aceștia nu sunt incluși în multe canale mass-media tradiționale.

Miko a reflectat asupra acestei probleme:

We have been officially playing since 1996, when we released our first CD. Since then, we have played not only in the Czech Republic but also abroad, we have toured 36-37 countries. We play our universal music, it's Roma music, positive, dance, that everyone likes.

Czechs perceive our songs positively, they even sing our songs along with us in our concerts…

However, when we tried to promote our music on radio, even through commercial channels, they refused to play “black music”, due the fear of losing their listeners… In fact, since then did not changed much, they play old songs, for example of Antonin Gondola, or our old songs only if there is some “great” occasion.

Noi cântăm oficial din 1996, atunci când am lansat primul nostru CD. De atunci, nu am cântat doar în Cehia dar și în străinătate, am avut turnee în 36-37 de țări. Cântăm muzica noastră universală, este muzica romilor, pozitivă, dansantă, plăcută de toată lumea.

Cehii ne percep cântecele într-un mod pozitiv, chiar cântă împreună cu noi la concertele noastre…

Cu toate acestea, atunci când am încercat să ne promovăm muzica la radio, chiar și prin canalele comerciale, acestea au refuzat să pună „muzica negrilor”, din cauza fricii de a-și pierde ascultători… De fapt, de atunci nu s-au schimbat multe, ei pun cântece vechi, de exemplu cântecele lui Antonin Gondola, sau cântecele noastre vechi doar dacă este o ocazie „specială”.

Horvát a exprimat un punct de vedere asemănător:

The Roma are a musical nation, we have a musical tradition for centuries… Our group is called Bengas, translated from Romani as “devils”, since we play such energetic things and as fast as devils…

Czech people invite us a lot, but privately, to their celebrations. We also play a lot at festivals. The Czechs like the way we play, it won't take even 5 minutes before someone dances. Although, we are called as the “band on which you dance”, however, on the Czech market, in larger scale it is hard to get, and I know it is on the basis of the nationality. Couple of times we were giving an interview to the Czech TV and radio, but none released our music, and they didn't want to promote us in any way…

Romii sunt un popor muzical, avem o tradiție muzicală de secole…Trupa noastră se numește Bengas, care se traduce din romani drept „diavolii”, deoarece cântăm melodii foarte energice și o facem la fel de repede ca diavolii…

Cehii ne invită mult la petrecerile lor, dar în privat. Cântăm de asemenea mult la festivaluri. Cehilor le place cum cântăm, nu durează nici măcar 5 minute până dansează cineva. Chiar dacă suntem cunoscuți ca fiind „trupa pe care se dansează”, cu toate acestea, pe piața cehă este greu să ajungem pe scară mai largă și știu că este din cauza naționalității. Am dat de câteva ori interviuri la televiziunea și radioul ceh, dar nici unul nu a lansat muzica noastră și nu au vrut să ne promoveze în niciun fel…

Ambii abordează problema unui fenomen numit Muzica Internațională Țigănească, menționând că ultima dată când a crescut nivelul de acceptare și recunoaștere a muzicii romilor în Cehia a fost prin anul 2004, care are legătură cu vizita celor de la Gypsy Kings, trupă cunoscută la nivel internațional.

Horvát și-a amintit că trupa sa a cântat în deschiderea concertului celor de la Gypsy Kings în zona T-mobile din Praga:

We also travel a lot in Europe. There are only 4–5 of us such Roma bands that travel around Europe. We lived in France for a while. Although, we try to avoid the negative thoughts, but when we compare the attitude, in Czechia, at the official level, there is a different relationship with the Roma than, for example, in France or even in neighboring Slovakia. Privately, Czechs, individuals, love us. But political discourse does not always benefit society.

Noi am călătorit mult și în Europa. Există doar 4-5 trupe de romi care călătoresc prin Europa. Am locuit în Franța o vreme. Chiar dacă noi încercăm să evităm gândurile negative, când comparăm atitudinea de la nivel oficial din Cehia, există o relație diferită cu romii în comparație cu, de exemplu, cea din Franța sau chiar din țara vecină Slovacia. În privat, cehii, indivizii, ne iubesc. Dar discursul politic nu aduce mereu beneficii societății.

Deși ambii muzicieni au împărtășit experiențe în mare parte pozitive de acceptare din partea cehilor la nivel individual, amândoi sunt de acord că pe un nivel mai larg discriminarea există, inclusiv discriminare în mass-media, prejudecăți, și dificultate în găsirea de locuințe pentru ei sau de lucru pentru rudele lor.

Când au fost întrebați de ce au nevoie muzicienii romi pentru a avea parte de egalitate în Cehia, Emil „Pupa” Mirko a răspuns:

I think it would take time to change that mood, the mentality and the way people with different skin colors are perceived, as it is in the USA now.

Cred că va dura ceva timp pentru a schimba atitudinea, mentalitatea și felul în care sunt percepuți oamenii cu o culoare diferită a pielii, așa cum se întâmplă în SUA acum.

Migel Milan Horvát a concluzionat:

I believe, the future is in the hands of children… What I am most interested in, when we play, is the reactions of the children. If the child is interested in something, it is immediately recognizable. Adults can lie, but children will not. I know that. We played for over 10 years in orphanages. Plus, we're all in the band around 50 years old now. It is important to stay positive, and Roma music is positive.

Cred că viitorul este în mâinile copiilor… Ceea ce mă interesează cel mai mult atunci când cântăm sunt reacțiile copiilor. Dacă un copil este interesat de ceva, se vede imediat. Adulții pot minți, dar copii nu vor face asta. Știu asta. Cântăm de mai bine de 10 ani în orfelinate. În plus, toți din trupă avem în jur de 50 de ani acum. Este important să rămâi optimist, iar muzica romilor este optimistă.

Începe discuția

Autori, vă rugăm Deconectează-te »

Indicații

  • Toate comentariile sunt verificate de un moderator. Nu trimite comentariul de mai multe ori sau va fi perceput ca fiind spam.
  • Te rugăm să-i tratezi pe ceilalți cu respect. Comentariile care conțin mesaje de ură, sunt obscene sau reprezintă atacuri personale nu vor fi aprobate.