Cugetări ale fostului președinte al Uruguayului, José ‘Pepe’ Mujica

El expresidente de Uruguay José "Pepe" Mujica. Foto publicada en Flickr por OEA - OAS. Publcada bajo licencia Creative Commons.

José Mujica, fostul președinte al Uruguayului. Fotografie postată pe Flickr de OEA- OAS. Publicată sub licență Creative Commons.

Unii îl plac, alții nu, însă nimeni nu poate nega faptul că fostul președinte al Uruguayului José Mujica (din perioada 2010-2015) este unul dintre liderii de onoare ai lumii, un statut confirmat și de publicația Monocle care i-a acordat titlul de “Cel mai Bun Președinte al Lumii” în 2012.

Faima la care Mujica (‘Pepe’, cum este cunoscut în Uruguay) a ajuns la nivel internațional se datorează, în parte, caracteristicilor mai puțin obișnuite ale mandatului său, precum stilul modest de trai și faptul că a donat 90% din salariul său pentru cauze nobile.

Politicile sale au atras, de asemenea, atenția lumii, mai ales legea care legalizează și reglementează vânzarea de marijuana în țară – cu scopul de a lua puterea cartelurilor de droguri proeminente din țară – și angajamentul său pentru energia din surse regenerabile.

“Pepe” și-a incheiat mandatul în luna martie 2015, conform constituției Uruguayului care prevede mandat unic. Dar exprimarea directă a opiniilor și viziunea lui asupra lumii, care au provocat atât admirație, cât și dezaprobare, vor rămâne, probabil, în politica uruguayană pentru mai mult timp.

După ce în tinerețe a fost 13 ani deținut politic în timpul dictaturii din anii 1970 și 1980, “Pepe” și-a câștigat o reputație din a nu evita confruntările și din susținerea pentru ceea ce el credea că sunt cele mai importante lucruri în viață.

Pentru unii, inclusiv uruguayeni, stilul său informal a fost incomod, iar diplomația sa latino-americană a avut și slăbiciuni. Conform unor relatări, ar fi numit-o pe președinta argentiniană Cristina Kirchner “o femeie în vârstă” și pe soțul și predecesorul ei, Nestor Kirchner, “un tip cu un singur ochi” din cauza afecțiunii ‘ochiului leneș’.

Următoarele citate menționate de Wikiquote sunt câteva dintre cugetările lui José Mujica, invitând la reflecție:

“La política está sujeta a volar como las perdices, cortito y rápido. Y se está necesitando política de largo aliento en un mundo que se globaliza”.

“Para vivir hay que trabajar, ¿verdad? Y si no trabajás estás viviendo de garrón a costilla de alguien. Y la vida de parásito no es digna, pero tampoco podés vivir nada más que para trabajar. Así de sencillo. Porque lo más glorioso que tenés es la vida. Y eso, que es tan elemental es la cosa que más olvidamos, pero nos lo hace olvidar la cultura, el medio ambiente y sobre todo esa violencia de arrastre que tiene la sociedad de consumo y que parece que si no estamos subidos en ese tren nos vamos a morir”.

“Son los más pobres. Mi definición es la de Séneca: “Pobre es el que necesita mucho”. Porque el que necesita mucho, eso es infinito, esos son los más pobres”.

“Nosotros creemos que el narcotráfico, no la droga, el narcotráfico es el peor flagelo que estamos soportando recientemente en América Latina”.

“Y no defendemos ninguna adicción, pero la vía represiva viene fracasando, ya llevamos muchas décadas y viene fracasando, entonces nosotros decimos “hay que tratar de arrebatarle el mercado, sacarle la razón de ser, que es arrebatarle el mercado”.”

“Abogo por una manera personal de vivir con sobriedad, porque para vivir hay que tener libertad y pa’tener libertad hay que tener tiempo…
Entonces soy sobrio para tener tiempo, porque cuando tú compras con plata no estas comprando con plata, estas comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata”.

“Vale la pena vivir con intensidad, y te podés caer una, dos, tres, veinte veces, pero recuerda que te podés levantar y volver a empezar. (…) Derrotados son los que dejan de luchar, muertos son los que no luchan por vivir”.

“Lo que algunos llaman la crisis ecológica del planeta es consecuencia del triunfo avasallante de la ambición humana, ese es nuestro triunfo también nuestra derrota”.

“Continuarán las guerras y por tanto los fanatismos, hasta que tal vez la naturaleza nos llame al orden y haga inviable nuestra civilización”.

“Politics is subject to fly like partridges, short and fast. And what is needed in the globalised world is long-term policy.”

“To live you have to work, right? And if you were not to work you would be mooching off someone else. And the life of a moocher is not dignified, but you also can't live to work and do nothing else. It's that simple. Because the most glorious thing one has is life.  And although life is so elemental its the thing we most forget, but life causes us to forget our culture and the environment, and above all it is the violent pull of consumer society that makes it seem that if we do not get on board the train we will die.”

“We are the poorest. My definition is from Séneca: “Poor is he who needs a lot.” Because he who needs a lot, which is everybody, these are the poorest.”

“We believe that narcotraffic, not the drug itself, but narcotraffic, is the worst scourge that we have recently been supporting in Latin America.”

“And we do not defend any addiction, but the repressive route is failing, and it has now been many decades failing, so we say: ‘We must snatch the market, take away it's reason for being, that is, snatch the market from them.'”

“I advocate from a personal point of view to live with moderation, because to live you have to have liberty and to have liberty you have to have time… So I am moderate to have time, because when you shop with money you are not buying with money, you are buying with the time from your life that you had to spend to have that money.”

“It's worthwhile to live intensely, and you might fall one, two, three, twenty times, but remember that you will get up and return to start. (…) Defeats are for those that stop fighting, dead are those that stop fighting to live.”

“What some people call the the planet's ecological crisis is the consequence of the overwhelming victory of human ambition, that is our victory and also our defeat.”

“The wars will continue and therefore the fanaticism, until nature calls us to order and makes our civilisation viable.”

“Politica este precum zborul potârnichilor, scurtă și rapidă. Și ceea ce este necesar în lumea globalizată este politica pe termen lung.”

“Pentru a trăi trebuie să muncești, nu-i așa? Iar dacă nu ai lucra, ai trăi din munca altuia. Și astfel de viață nu este demnă; pe de altă parte, nu poți trăi doar pentru a lucra și a nu face nimic altceva. Este simplu. Pentru că cel mai prețios lucru pe care îl are omul este viața. Și, cu toate că viața este atât de simplă, este lucrul pe care îl uităm cel mai mult, dar viața ne face să uităm cultura noastră și mediul înconjurător, și mai presus de toate, atracția violentă a societății de consum ne face sa credem că, dacă nu ne încadrăm în acest stil de viață, vom muri.”

“Noi suntem cei mai săraci. Eu înțeleg sărăcia după definiția lui Seneca: “Sărman este cel care are nevoie de mult.” Pentru că aceia care au nevoie de mult, adică toată lumea, aceia sunt cei mai săraci.”

“Noi credem că traficul de droguri, nu drogurile în sine, este cel mai grav flagel pe care l-am susținut recent în America Latină.”

“Și noi nu sprijinim nici o dependență, dar calea represivă s-a dovedit a fi un eșec, de mulți ani, așa că noi considerăm că: ‘Trebuie să îndepărtăm motivul pentru existența sa, adică să distrugem piața’.”

“Din punct de vedere personal eu consider că trebuie trăit cu moderație, deoarece pentru a trăi trebuie să ai libertate și pentru a avea libertate trebuie să ai timp … Deci, eu trăiesc moderat pentru a avea timp, pentru că, atunci când cumperi cu bani, de fapt nu plătești cu bani, ci cu timpul pe care a trebuit să-l irosești din viață pentru a avea banii”.

“Merită să trăiești intens și s-ar putea să greșești o dată, de două, trei, douăzeci de ori, dar amintește-ți că te vei ridica și o vei lua de la început. (…) Înfrângerile sunt pentru cei care se opresc din a lupta, morți sunt cei care se opresc din lupta pentru supraviețuire.”

“Ceea ce unii oameni numesc criza ecologică a planetei este consecința victoriei copleșitoare a ambiției umane, care este în același timp și victoria și înfrângerea noastră.”

“Războaiele vor continua și, prin urmare, și fanatismul, până când natura va aduce ordine și va face ca civilizația noastră să fie viabilă.”

Pepe, acum în vârstă de 77 de ani, trăiește într-o casă modestă, cu soția sa, Lucia, și câinele său cu trei picioare. Cuplul vinde crizanteme pentru a se întreține.

Începe discuția

Autori, vă rugăm Deconectează-te »

Indicații

  • Toate comentariile sunt verificate de un moderator. Nu trimite comentariul de mai multe ori sau va fi perceput ca fiind spam.
  • Te rugăm să-i tratezi pe ceilalți cu respect. Comentariile care conțin mesaje de ură, sunt obscene sau reprezintă atacuri personale nu vor fi aprobate.